EN

Görevler
Metin Boyutu [-] [+]


a) Kütüphane, dokümantasyon ve enformasyon hizmeti veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi hizmetlerinin ulusal seviyede geliştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Kamu yönetimi ve arşiv araştırmaları için ihtiyaç duyulan ve başta kamu kuruluşları olmak üzere; meslek birlikleri, vakıflar, dernekler ve özel kişiler tarafından üretilen sosyal ve beşeri konulardaki kitap, süreli yayın, elektronik yayın, CD-ROM vb. dokümanları tespit etmek, derlemek,

c) Dokümantasyon Hizmetleri Birimi’ne sağlanan dokümanları modern otomasyon imkanları çerçevesinde işleyerek veri tabanları oluşturmak ve bu suretle bilgi bankası kurmak,

d) Geleneksel yöntemleri ve gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak, araştırmacılara bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak, bu hizmetleri günün şartlarına göre geliştirmek ve çeşitlendirmek,

e) Tasnif işlemleri tamamlanan dokümanlara ait katalog ve indeks bilgileri ile seçilmiş bilgi ve belge görüntülerini elektronik ortamda araştırmacıların hizmetine sunmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında arşivcilik konusundaki yayınları sağlayarak bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak,

g) Tarihi ve güncel konularda yönetimi ve araştırmacıları bilgilendirmek amacıyla bibliyografik ve tanıtıcı yayınlar yapmak,

h) Makam tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü