EN

Arşiv Malzemesi İle İlgili Bilgiler
Metin Boyutu [-] [+]

Osmanlı Arşivi'nde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman'a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni'den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bilhassa Tanzimatla birlikte devletteki bürokratik yapının nezaretler düzeyinde oluşması neticesinde devlette evrak üretimi arttığından bu tarihten sonraki belgelerin sayısı oldukça kabarıktır.

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

Osmanlı Arşivi hangi dönemleri kapsamaktadır?

Osmanlı Arşivi'nde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman'a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni'den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bilhassa Tanzimatla birlikte devletteki bürokratik yapının nezaretler düzeyinde oluşması neticesinde devlette evrak üretimi arttığından bu tarihten sonraki belgelerin sayısı oldukça kabarıktır.

Herhangi bir konuda internet üzerinden Osmanlı Arşivi'nden belge ve bilgi alınabilir mi?

Osmanlı Arşivi'nde tasnifi bitirilen ve araştırmaya açılan fonlar henüz dijital ortama aktarılmadığından internet üzerinden araştırma ve belge alma hizmeti sunulamamaktadır. Belgelerin mikrofilme alınma projesi ile belge kataloglarının dijital ortama aktarılması çalışmaları bittiğinde internet üzerinden araştırma yapmak ve belge istemek mümkün olacaktır. Şu anda sadece kurumumuzun sitesinde bulunan yayınlarından yararlanılabilir.

Osmanlı Arşivi'nde Neler Bulunabilir?

Şahsî nüfus, tapu, hatırat, askerî personel sicili, neşriyat ve benzerleri dışında Osmanlı dönemi resmî kurumlar arası yazışmalar bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için Osmanlı Arşivi yayınları arasından çıkan ve dijital olarak sitemizde yayınlanan Osmanlı Arşivi Rehberi'ne bakılabilir. Burada Osmanlı Arşivi'ndeki tasnifi yapılarak araştırmaya açılmış olan bütün arşiv belgeleri ve malzemesi hakkında bilgi verilmektedir. Osmanlı Arşivi'nde uygulanan tasnif sisteminde konu ve coğrafî bölgeye göre tasnif yapılmadığından araştırılmak istenen bir konu ile ilgili olan belgeler Arşiv'de tasnifi yapılan değişik fonlarda bulunabilir. Bu yüzden araştırılmak istenen konunun bizzat araştırmacının kendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Osmanlı Arşivi'nden Nasıl Yararlanılır?

Yurt içinde bulunan ve Osmanlı Arşivi'nde araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden Türk veya yabancı uyruklu olanlar ile vekilleri müracaat formunu doldurmak suretiyle; Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndaki arşiv malzemesi üzerinde araştırma ve inceleme yapmak için bu Daire Başkanlığına, bizzat veya posta ile müracaatta bulunurlar

Bu müracaatlar, yurt dışında T.C. Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarına yapılır.

Osmanlı Arşivi'nde Kimler Araştırma Yapabilir?

Osmanlı Arşivi'nde araştırma yapmak için bir kısıtlama bulunmamaktadır. 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu okuryazar herkes araştırma yapabilir. Araştırmaya açılan belge kataloglarının büyük çoğunluğu Türkçe olmakla beraber Osmanlıca olanları da vardır. Belgelerin ise tamamı Osmanlı dönemine ait olduğundan Osmanlıcadır. Bu yüzden araştırma yapmak isteyenlerin belgelerden yararlanabilmeleri için Osmanlıca bilmeleri kendilerine büyük kolaylık sağlayacaktır.

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı

Cumhuriyet Dönemi belge ve bilgilerine nasıl ulaşılabilir?

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı daire başkanlıklarından olan Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı ile Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na müracaat edilerek Cumhuriyet dönemi belge ve bilgilere ulaşılabilir.

Cumhuriyet Arşivi'nde Kimler Araştırma Yapabilir?

Cumhuriyet Arşivi'nde, 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı uyruklu okur-yazar herkes araştırma yapabilir.

Cumhuriyet Arşivi'nden Nasıl Yararlanılır?

Yurtiçinde bulunan ve Cumhuriyet Arşivi'nde araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden Türk ya da yabancı uyruklu olanlar ile vekilleri, Müracaat Formu'nu doldurmak suretiyle, Ankara'daki Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'na bizzat ya da posta ile müracaat edebilirler.

Yurt dışından müracaat eden yabancı uyruklular ise, müracaatlarını T.C. Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları'na yapmak zorundadırlar.

Cumhuriyet Arşivinde, Neler Bulunabilir?

Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihî, hukukî, idarî, siyasî, iktisadî, bilimsel ve kültürel içerikteki her türlü belge bulunabilmektedir.

  • "Hükümetlerin kanun teklifleri, tüzüklerin kabulü, birden fazla bakanlığı ilgilendiren yönetmelikler, vatandaşlığa alma ve vatandaşlıktan çıkarma, vali, elçi, general tayinleri, fahri konsolosluk ihdası, kadro ihdası, il bütçelerinin tasdiki, yabancıların çalıştırılması, Türk parasının kıymetini koruma, döviz işleri, dernekler, hudut olayları, yasak yayınlar, ceza affı, seferberlik tedbirleri, afetler, milletlerarası antlaşmalar, vakıflar,"
  • Başbakan ve ilgili Bakanın imzasını taşıyan müşterek kararnamelere ilişkin, "tayin, terfi, ödül, azil, emeklilik, ilçe kurma, idarî bağlılıktaki değişiklikler,"
  • Osmanlının son dönemleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, Anadolu şehirlerinin aydınlatılması ile içme suyu şebekelerinin tesisine, tarımın geliştirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımının sağlanmasına, yurtiçi kara ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar,
  • "Din eğitimi, inkılâplar, köy kanunu, mecburi iskân, okullar, siyaset yasağı" gibi konuları içeren belgeler,
  • Halkın ve yabancıların Başbakana ve Başbakanlığa gönderdiği her türlü yazılı belgeler,
  • Çeşitli yollardan ve çeşitli tarihlerde, Anadolu'ya gelenlerle ilgili belgeler,
  • Cumhuriyet Halk Partisi dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin yetmiş beş yıllık sosyal, iktisadî, idarî, kültürel tarihi,
  • 1900 ile 1945 yılları arası dönemde, Azerbaycan'da ve Kafkaslar ile kuzey sınır komşularımızda meydana gelen, Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren olayların ortaya konduğu belgelerin yer aldığı, orijinali Azerbaycan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde bir kopyası da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde bulunan belgeler bulanmaktadır.

Herhangi Bir Konuda, İnternet Üzerinden Cumhuriyet Arşivi'nden Bilgi ve Belge Alınabilir mi?

Araştırmaya açılan kataloglar, henüz dijital ortama aktarılmadığı için, Cumhuriyet Arşivi'nde internet üzerinden, araştırma ve belge alma hizmeti sunulamamaktadır.

Cumhuriyet Arşivi, Hangi Dönemleri Kapsamaktadır?

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'nda; Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler vardır. 1920 yılından başlamak üzere, tasnifi bitmiş ve işlem tarihi üzerinden otuz (30) yıl geçen belgeler, araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihî, hukukî, idarî, siyasî, iktisadî, bilimsel ve kültürel içerikteki her türlü belge, tasnif edilerek kataloglar halinde araştırmaya açılmaktadır.
Gün geçtikçe evrak akışı yoğunlaşan Cumhuriyet Arşivinde, ilk Meclis Hükümetinin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar teşekkül eden arşiv malzemesinin, günümüz arşivcilik metot ve tekniklerine uygun olarak korunup, gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılarak bilim dünyası ile gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirilmesi için, bilimsel ve teknik yöntemlerden yararlanarak çalışmalarını devam ettirmektedir. İlk Meclis Hükümetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanından bugüne kadar teşekkül eden arşiv malzemesinin, modern arşivcilik metot ve tekniklerine uygun olarak korunup, gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılarak bilimin , gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirmektedir.

Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda Nelere Ulaşabilirsiniz?

Koleksiyon; kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen kitap, süreli yayın vb. dokümanlar ile meslek birlikleri, vakıflar, dernekler ve şahıslara ait sosyal ve beşeri konulardaki yayınlardan teşekkül etmektedir.

Temin edilen dergilerdeki makaleler ile abone olunan günlük gazetelerdeki, Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli olaylarla ilgili haber, makale ve yorumlar indekslenerek, bilgi bankasında değerlendirilmektedir.

Ayrıca seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar, armağan kitaplar ve çeşitli bilimsel incelemelerin, konuşmaların toplandığı kitaplardaki metinler de indekslenerek bilgi bankasında değerlendirilmektedir.

Araştırmacılar, bizzat Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (İvedik Cd. Nu: 59 Yenimahalle / ANKARA)'ne gelerek bilgi bankasından ve koleksiyondaki dokümanlardan yararlanabilmektedirler.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü