EN

Cumhuriyet Dönemi Fonları
Metin Boyutu [-] [+]

Cumhuriyet dönemine ait fonlar üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, Ankara Genel Müdürlük merkez araştırma salonlarında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Fonun Kodu Fonun Adı Fonun Ait Olduğu Tarihler
030.01 Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Evrakı Kataloğu : Başbakana ve Başbakanlığa gönderilen her tür konudaki belgeleri içerir. (Dijital ortamda) (1924-1969-.....)
030.10

Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü Evrakı Kataloğu : Başbakanlığın, Bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu yazışmaları ihtiva eder. (Dijital ortamda)

(1920-1951)
030.11 Müşterek Kararnameler Kataloğu : Tayin, terfi, azil ve ödül gibi kararların yer aldığı belgelerdir. (Dijital ortamda) (1923-1975-.....)
030.18 Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğu : Her tür konuda Bakanlar Kurulunca alınan kararları ihtiva eder. (Dijital ortamda) (1920-1975-.....)
030.18 Bakanlar Kurulu Karar Ekleri (1920- .....)
37.5./37.10 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Kararları Kataloğu : Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenen Kamu İktisadi Teşekkülleri hakkında detaylı raporlardan oluşmaktadır. (1938-1975)
051.V.. Diyanet İşleri Başkanlığı Kataloğu : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkezinde illere göre teşekkül etmiş belgeler yer almaktadır. (Dijital ortamda) (1921-1945)
230.

Bayındırlık Bakanlığı Kataloğu : Osmanlı döneminde başlayıp, Cumhuriyet dönemine kadarki süreçte Anadolu’da ve İstanbul’da yapılan bayındırlık ve elektrik işleri ile ilgili belgeleri ihtiva etmektedir.

(1859-1948)
272.1..

Toprak İskân Genel Müdürlüğü Kataloğu (Muhacirin Fonu): Mübadele dışında Anadolu’ya, göçmen muhacir gibi çeşitli konumda gelen soydaşlarımız ve vatandaşlarımızın iskanı için yapılan işlemlere ilişkin belgeler yer almaktadır. (Dijital ortamda)

(1909-1967)
310.10.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığı Kataloğu : Bu Fon yurdumuzun yer altı ve yerüstü doğal kaynaklarının aranması, işletilmesi ve çalıştırılması gibi konulardaki her türlü belgeleri içermektedir.

(1870-1951)
490.01.

Cumhuriyet Halk Partisi Evrakı Kataloğu : 1924 yılından 1950 yılına kadarki dönemde, Partinin merkezinde teşekkül etmiş evrakı içermektedir.

(1870-1951)
930.01.

Azerbaycan Millî Arşivindeki Türkiye ile İlgili Belgelerden Örnekler Kataloğu : Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Rusya ve Ermenistan Azerbaycan, Ermenistan-Rusya konulu belgeleri kapsar. (Dijital ortamda)

(1907-1948)
930.02.

Rusya Federasyonu Arşivindeki Türk Tarihi İle İlgili Belgeler Kataloğu : Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ekonomik ve askeri ilişkilere dair belgeleri kapsar. (Dijital ortamda)

(1914-1939)
130.16.13.02

Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri Kataloğu : 1923’den itibaren mübadelesine başlanan Yunanistan tebaalı Müslüman Türklere ait tasfiye talepnamelerinden oluşmaktadır. Talepnameler mübadillerin geldikleri yerlere göre düzenlenmiştir.

 

(1923-1930)
011

Yargıtay Başkanlığı Kararları Envanteri : Yargıtay Ceza ve Hukuk Dairelerine ait kararları ihtiva etmektedir.

(1920-1977)
180.9 Milli Eğitim Bakanlığı Kataloğu (Genel) : Öğretmen Okulları ve Sanayi-i Nefise Mektepleri, Ders Kitapları, Eski eserler, müzeler ve arkeolojik kazılar, ve diğerleri... (1920-1928)© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü