EN

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nın Görevleri
Metin Boyutu [-] [+]


Osmanlı dönemi ve öncesine ait arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak ve kontrol altına almak,
Arşivcilik metot ve tekniklerine uygun olarak bu malzemeyi korumak, tasnif etmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla kopyalarını çıkarmak
Arşiv malzemesini; devletin, ilmin, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirmek için gerekli ilmî ve teknik hazırlıkları yapmak,
Arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine tanıtmak üzere, önemli ve değerli olanlarından çeşitli koleksiyonlar hazırlamak, arşiv müzesi kurmak, sergiler açmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
Dünyadaki arşivcilikle ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek gerekli görülen yenilik ve teknolojiyi almak ve bu konudaki yayınları tercüme ederek yayına hazırlamak,
Osmanlı Devleti ve öncesi dönemlere ait Türk tarihi ve kültürü ile ilgili arşiv belgeleri kataloglarının ve örneklerinin temini hususunda çalışmalar yapmak,
Arşiv hizmetlerini komputerize etmek, arşiv hizmetlerinde mekanografik metot ve teknik1erden yararlanmak,
Verilen benzeri görevleri yapmak.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü