EN

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'nın Görevleri
Metin Boyutu [-] [+]


  Kuruluş Tarihi: 1976 yılı Ekim ayında kurulmuş; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.


  Görevleri;
  a.
  3473 sayılı Kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden, Millî Mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv malzemesini tespit etmek,
  b. Arşiv malzemesini, mevzuatla tespit edilen usul ve esaslara uygun olarak kurum ve kuruluşlardan devir-teslim almak,
  c. Devir-teslim alınan malzemeyi tasnif etmek,
  d. Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'na intikal eden arşiv malzemesini her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak üzere gerekli tedbirleri almak. Tahribe uğramış arşiv malzemesini aslına uygun olarak restore etmek, bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için arşiv laboratuvarı, konservasyon ve restorasyon atölyesi kurmak,
  e. Arşiv malzemesini, devletin, ilmin, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirmek için gerekli ilmi ve teknik hazırlıkları yapmak,
  f. Araştırma taleplerini değerlendirmek, arşiv malzemesini araştırmacıların hizmetine sunmak,
  g. Yeniden teşekkül etmekte olan arşivlik malzemeyi kontrol altına almak,
  h. Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,
  i. Genel Müdürlükçe tespit edilmiş olan millî arşiv politikası esaslarının uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
  j. Dünyadaki arşivcilikle ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek gerekli görülen yenilik ve teknolojiyi almak ve bu konudaki yayınları tercüme ederek yayına hazırlamak,
  k. Arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine tanıtmak üzere, önemi ve değerli olanlarından çeşitli koleksiyonlar hazırlamak, arşiv müzesi kurmak, sergiler açmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  l. Millî Mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet dönemlerine ait yurt dışındaki Türk tarihi ve kültürü ile ilgili arşiv belgelerinin kataloglarının ve örneklerinin temini hususunda çalışmalar yapmak,
  m. Arşiv hizmetlerini komputerize etmek, arşiv hizmetlerinde mekanografik metot ve tekniklerden yararlanmak,
  n. Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,
  o. Devlet arşiv hizmetleri konusunda mükellef olan kurum ve kuruluş yetkili ve görevlileri ile gerekli iş münasebetlerini düzenlemek,
  p. Verilen benzeri görevleri yapmak.

   

   

   
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü