EN

Dokümantasyon
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık merkez birimleri ve arşiv araştırmacıları için ihtiyaç duyulan sosyal ve beşeri konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek birlikleri, vakıflar, dernekler ve özel kişiler tarafından üretilen kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve görsel-işitsel dokümanları sağlamak, bu dokümanları uluslararası dokümantasyon metot ve tekniklerine göre kataloglamak, indekslemek, sınıflamak ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla 1988 yılında kurulmuştur.

Dokümantasyon Birimleri

Sağlama ve Tasnif Hizmetleri Koordinatörlüğü, dokümantasyon Daire Başkanlığı’na yeni yayınların sağlanması ve temin edilen monograf türü yayınlar ile süreli yayınlardaki makale ve haberlerin tanımlayıcı ve konu kataloglamasını yapmak; hazırlanan bu katalog kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarmakla görevlidir.

Sağlama Hizmetleri, süreli yayınların takibi, eksik sayıların tespiti ve veri girişi işlemleri : Dokümantasyon Merkezi’ne temin edilen süreli yayınların dup kontrolü yapılarak bilgisayara girilmesi, eksik sayıların tespiti ve konu ile ilgili yazışmaların yapılması.

Tasnif Hizmetleri, monografların sağlanması, Kitap kataloglama, tebliğ indekslemesi ve veri girişi işlemleri : Temin edilen monografların adı, adedi, türü, tipi, dili, gizlilik derecesi ve fiyatına ait bilgilerin bilgisayara kaydedilmesi, dup kontrolünün yapılması; Dokümantasyon Daire Başkanlığı kaşesi ile damgalanması; kitap, rapor, tez, gör-işitsel materyallerin kataloglarının çıkarılması; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar, armağan kitaplar ve çeşitli ilmî incelemelerin, konuşmaların toplandığı kitaplardaki tebliğlerin indekslenmesi ve bilgisayara kaydedilmesi.

Makale ve haber indekslemesi işlemleri :

Temin edilen dergi ve gazetelerdeki dizi yazı, makale ve haberlerin taranarak, tespit edilmiş konulardaki makale ve haberlerin indekslenmesi.

Makale ve haber veri girişi işlemleri :

İndekslenen makale ve haberlerin bilgisayara kaydedilmesi.

Enformasyon Hizmetleri Koordinatörlüğü, Başbakanlık merkez teşkilâtı, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacılardan gelecek bilgi ve doküman taleplerini karşılamak veya yönlendirmek; Türkiye’nin gündeminde yer alan önemli konularda bibliyografik çalışmalar yapmakla görevlidir.

Araştırma hizmetleri :

Araştırmacı taleplerinin karşılanması.

Enformasyon Bülteni :

Son iki ay içerisinde girilen bibliyografik bilgilerin taranması; uygun görülenlerin seçilerek bilgisayara girilmesi, yazıcıdan dökülmesi, montajı, baskı kontrolü ve dağıtım aşamasına gelinmesine kadar olan işlemlerin yapılması.

Kupür Arşivi :

Arşiv, Arşivcilik ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hakkında basında çıkan haber ve makalelerin dosyalanması.

Depo hizmetleri :

Kitap, rapor, tez v.b. dokümanların yer numaralarına göre; dergi ve gazetelerin alfabetik olarak depoya yerleştirilmesi veya çıkartılması, Yer numaralarına ait etiketlerin kitap sırtlarına yapıştırılması, Yılda bir defa depo raflarının okunması.

Bibliyografya hazırlama :

Belirlenen konular ile ilgili bibliyografya hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmesi.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü